Liczby i czas

Słowniczek języka portugalskiego cz. 4
 
Liczby
Zero – zero (seru) Onze – jedenaście (once)
Um – jeden (um) Doce – dwanaście (docze)
Dois – dwa (doisz) Treze – trzynaście (trese)
Três – trzy (tresz) Catorze – czternaście (katorce)
Quarto – cztery (kłartu) Quinze – piętnaście (kince)
Cinco – pięć (sinku) Dezasseis – szesnaście (dezaseiś)
Seis – sześć (seisz) Dezassete – siedemnaście (dezasete)
Sete – siedem (sete) Dezoito – osiemnaście (dezoitu)
Oito – osiem (oitu) Dezanove – dziewiętnaście (dezanovy)
Nove – dziewięć (novy) Vinte – dwadzieścia (winty)
Dez – dziesięć (deż) Vinte e um – dwadzieścia jeden (winty y
Quarenta – czterdzieści (kłarenta)
Cento e dois – sto dwa (sento y doisz)
Cinquenta – pięćdziesiąt (sinkłenta)
Duzentos – dwieście (duzentosz)
Sessenta – sześćdziesiąt (sesenta) Trezentos – trzysta (trezentosz)
Setenta – siedmedziesiąt (setenta) Quatrocentos – czterysta (kłartosentosz)
Oitenta – osiemdziesiąt (oitenta) Quinhentos – pięćset (kinieńtosz)
Noventa – dziewięćdziesiąt (noventa) Setecentos – siedemset (setesentosz)
Cem – sto (sem) Novecentos – dziewięćset (novesentosz)
Cento e um – sto jeden (sento y um) Mil – tysiąc (mill)
   
Czas
Um minuto – minuta (um minuto) Quarta – feira – środa (kłarta feira)
Uma hora – godzina (uma ora) Quinta – feira – czwartek (kinta feira)
Meia – hora – pól godziny (meja ora) Sexta – feira – piątek (seksta feira)
Segunda – feira – poniedziałek (segunda Sábado – sobota (sabadu)
feira) Domingo – niedziela (domingu)
Terça – feira – wtorek (tersa feira)  
   
 

 

, ,