Podstawa rozmowy

Rozmówki polsko – portugalskie cz. 1
 
Ten dział przedstawia podstawowe zwroty używane w języku portugalskim:
 
W potrzebie
Socorro! – Pomocy! (soc0rro)
Pare! – Stop! (pare)
Chame uma ambulância. – Wezwij pogotowie. (szame uma ambulancja)
Chame a policia. – Wezwij Policje. (szame a polisja)
Chame os bombeiros. – Wezwij straż pożarną (szame osz bombejrosz)

Há um telefone aqui perto? – Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna? – (a um

telefony aki pertu?)
Onde é o hospital mais próximo? – Gdzie jest najbliższy szpital? (ondy e u oszpital
maisz prosimo)
 
Podstawa rozmowy
Sim – tak (sim)
Não – nie (ną)
Talvez – może (talwesz)
Olá – Cześć (na powitanie) (ola)
Adeus – Cześć (na pożegnanie) (adeusz)
Até logo – Do zobaczenia (ate logo)
Como esta? – Co słychać? (Jak się masz?) (komo eszta)
Estou bem – Wszystko w porządku. (esztoł bejm)
Obrigado – dziękuje (mówione przez mężczyzne) (obrigadu)
Obrigada – dziękuję (mówione przez kobietę) (obrigada)
De nada – Nie ma za co. (dy nada)
Por favor/faz favor – Proszę (pur fawor/fasz fawor)
Desculpe – Przepraszam (dyszkupa)
Hoje – Dzisiaj (oży)
Amanha – Jutro (amania)
Ontem – Wczoraj (ontejm)
Queria – Chciałbym (kyrija)
Onde fica… ? – Gdzie jest… ? (ondy fika)
Onde está…? – Gdzie jest… ? (kiedy mówi się o osobie) (ondy eszta)
Onde fica a casa de banho? – Gdzie jest toaleta? (ondy fika kaza dy banjo)
Aqui – tutaj (aki)
Ali – tam (ali)
Porque? – dlaczego? (porky)
Onde? – gdzie? (ondy)
Przydatne wyrażenia
Bem, obrigado/a – Dobrze, dziękuje. (bejm obrigadu/a)
Encantado. – Miło mi Ciebie poznać. (enkantadu)
Onde está/estão…? – Gdzie jest/są…? (ondy eszta/esztą)
A que distancia fica…? – Jak daleko jest to do… ? (a kie distanszia fika)
Como se vai para…? – Którędy do… ? (komu sy waj para)
Fala inglês? – Mówisz po angielsku? (fala inglesz)
Não compreendo. – Nie rozumiem. (ną kompreendu)
Pode me falar mais devagar, por favor? – Czy możesz mówić wyraźniej? (pody
my falar maisz dywagar, pur fawor)
 
 

 

, ,