Rodzajnik

W języku portugalskim wyróżnia się dwa rodzaje rodzajników: określony i nieokreślony

 
Rodzajnik Określony
Rodzajnik Nieokreślony
Liczba Pojedyńcza
Liczba Mnoga
Liczba Pojedyńcza
Liczba Mnoga
Męski
o
os
um
uns
Żeński
a
as
uma
umas

Rodzajniki łączą się z przyimkami:

Przyimki Rodzajnik Określony Rodzajnik Nieokreśłony
o
a
os
as
um
uma
uns
umas
a
ao
à
aos
às
— 
— 
— 
— 
de
do
da
dos
das
dum
duma
duns
dumas
em
no
na
nos
nas
num
numa
nuns
numas
por (per)
pelo
pela
pelos
pelas

Zaimki dzierżawcze w języku portugalskim

Osoba
liczba pojedyńcza
liczba mnoga
liczba pojedyńcza
liczba mnoga
1
męski
meu mój
meus moje
nosso nasza
nossos nasze
żeński
minha moja
minhas moje
nossa nasza
nossas nasze
2
męski
teu twój
teus twoje
vosso wasza
vossos wasze
żeński
tua twoja
tuas twoje
vossa wasza
vossas wasze
3
męski
seu jego
seus ich
seu ich
seus ich
żeński
sua jej
suas ich
sua ich
suas ich

 

, , , ,