Rozmówki polsko - portugalskie cz. 1
 
Ten dział przedstawia podstawowe zwroty używane w języku portugalskim:
 
W potrzebie
Socorro! – Pomocy! (soc0rro)
Pare! – Stop! (pare)
Chame uma ambulância. – Wezwij pogotowie. (szame uma ambulancja)
Chame a policia. – Wezwij Policje. (szame a polisja)
Chame os bombeiros. – Wezwij straż pożarną (szame osz bombejrosz)

Há um telefone aqui perto? – Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna? - (a um

telefony aki pertu?)
Onde é o hospital mais próximo? – Gdzie jest najbliższy szpital? (ondy e u oszpital
maisz prosimo)
 
Podstawa rozmowy
Sim - tak (sim)
Não - nie (ną)
Talvez - może (talwesz)
Olá - Cześć (na powitanie) (ola)
Adeus - Cześć (na pożegnanie) (adeusz)
Até logo - Do zobaczenia (ate logo)
Como esta? - Co słychać? (Jak się masz?) (komo eszta)
Estou bem - Wszystko w porządku. (esztoł bejm)
Obrigado - dziękuje (mówione przez mężczyzne) (obrigadu)
Obrigada - dziękuję (mówione przez kobietę) (obrigada)
De nada - Nie ma za co. (dy nada)
Por favor/faz favor - Proszę (pur fawor/fasz fawor)
Desculpe - Przepraszam (dyszkupa)
Hoje - Dzisiaj (oży)
Amanha - Jutro (amania)
Ontem - Wczoraj (ontejm)
Queria - Chciałbym (kyrija)
Onde fica... ? - Gdzie jest... ? (ondy fika)
Onde está...? - Gdzie jest... ? (kiedy mówi się o osobie) (ondy eszta)
Onde fica a casa de banho? - Gdzie jest toaleta? (ondy fika kaza dy banjo)
Aqui - tutaj (aki)
Ali - tam (ali)
Porque? - dlaczego? (porky)
Onde? - gdzie? (ondy)
Przydatne wyrażenia
Bem, obrigado/a - Dobrze, dziękuje. (bejm obrigadu/a)
Encantado. - Miło mi Ciebie poznać. (enkantadu)
Onde está/estão…? - Gdzie jest/są...? (ondy eszta/esztą)
A que distancia fica…? - Jak daleko jest to do... ? (a kie distanszia fika)
Como se vai para…? - Którędy do... ? (komu sy waj para)
Fala inglês? - Mówisz po angielsku? (fala inglesz)
Não compreendo. - Nie rozumiem. (ną kompreendu)
Pode me falar mais devagar, por favor? - Czy możesz mówić wyraźniej? (pody
my falar maisz dywagar, pur fawor)